Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die u met ons als aanbieder aangaat (Angela Filomena) via de website www.brow-henna-deutschland.de/. Tenzij anders overeengekomen, wordt het opnemen van uw eigen algemene voorwaarden, indien van toepassing, tegengesproken.

(2) Een consument in de zin van de volgende voorschriften is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk zijn. Een ondernemer is een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband die bij het aangaan van een rechtshandeling zijn zelfstandige professionele of commerciële activiteit uitoefent.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) Onderwerp van het contract is de verkoop van goederen

(2) Zodra het betreffende product op onze website is geplaatst, doen wij u een bindend aanbod om een contract af te sluiten onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving staan vermeld.

(3) Het contract komt als volgt tot stand via het online winkelwagensysteem:
De goederen die bedoeld zijn om te kopen worden in de "winkelwagen" geplaatst. Met de betreffende knop in de navigatiebalk kunt u de "winkelwagen" oproepen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
Na het oproepen van de "Afrekenen" pagina en het invoeren van uw persoonlijke gegevens evenals de betalings- en verzendvoorwaarden, worden alle bestelgegevens opnieuw weergegeven op de besteloverzichtspagina.

Als u een direct betalingssysteem (bijvoorbeeld PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Achteraf betalen, Sofort) als betaalmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online winkel geleid of u wordt eerst naar de website geleid van de doorgestuurde aanbieder van het systeem voor directe betaling.
Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende systeem voor directe betaling, maakt u de juiste keuze of voert u daar uw gegevens in. U wordt dan teruggeleid naar onze online winkel op de besteloverzichtspagina.

Voordat u de bestelling plaatst, heeft u hier de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug" -functie van de internetbrowser) of de aankoop te annuleren.
Door de bestelling te plaatsen via de knop "bestelling met betalingsverplichting", verklaart u zich juridisch bindend met het aanbod, waarmee het contract tot stand komt.

(4) Uw vragen om een offerte op te stellen, zijn voor u niet bindend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. Per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt accepteren.

(5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract is gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U dient er daarom voor te zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons heeft opgeslagen correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch verzekerd is en in het bijzonder niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Individueel ontworpen goederen

(1) U bezorgt ons uiterlijk onmiddellijk na het sluiten van het contract de juiste informatie, teksten of bestanden die nodig zijn voor de individuele vormgeving van de goederen via het online bestelsysteem of per e-mail. Onze mogelijke specificaties over bestandsformaten moeten in acht worden genomen.

(2) U verbindt zich ertoe geen gegevens te verzenden waarvan de inhoud de rechten van derden schendt (in het bijzonder auteursrechten, naamgevingsrechten, merkrechten) of bestaande wetten schendt. U vrijwaart ons uitdrukkelijk van alle aanspraken van derden die in deze context worden ingediend. Dit geldt ook voor de kosten van juridische vertegenwoordiging die in dit verband nodig zijn.

(3) Wij controleren de verzonden gegevens niet op juistheid en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten.

(4) Voor zover vermeld in de betreffende aanbieding, ontvangen U heeft ons een correctiebewijs gestuurd, dat u direct moet controleren. Als u akkoord gaat met het concept, kunt u het sjabloon in tekstvorm (bijv. E-mail) medeondertekenen om het vrij te geven voor implementatie.
Het ontwerpwerk wordt niet uitgevoerd zonder uw toestemming.
U bent verantwoordelijk voor het controleren van het correctiesjabloon op juistheid en volledigheid en voor het melden van eventuele fouten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten waarover niet is geklaagd.


§ 4 Totstandkoming van het contract voor cursussen

(1) Het onderwerp van het contract is de uitvoering van cursussen.

Onze aanbiedingen op internet zijn niet bindend en geen bindend aanbod om een contract af te sluiten.


(2) Uw vragen om een offerte op te stellen, zijn voor u niet bindend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. Per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt accepteren.

(3) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract is gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U dient er daarom voor te zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons heeft opgeslagen correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch verzekerd is en in het bijzonder niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 5 Dienstverlening voor cursussen

(1) De cursussen worden gegeven in de vorm die is beschreven in de respectievelijke aanbiedingen op de afgesproken data.

(2) Indien de uitvoering van de cursussen afhankelijk is van het aantal deelnemers, vloeit het minimum aantal deelnemers voort uit het betreffende aanbod.
Als het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt, zullen we u in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail) informeren dat de geboekte cursus niet zal plaatsvinden ten minste 7 dagen voor aanvang van de cursus. In dat geval worden reeds geleverde diensten onmiddellijk terugbetaald.

(3) Indien een individueel evenement wordt afgelast vanwege een kortstondige afwezigheid van de cursusleider wegens ziekte of een andere belangrijke reden, worden de reeds geleverde diensten onmiddellijk terugbetaald.
Bij evenementen die uit meerdere evenementendata bestaan, wordt bij annulering van een afspraak door kortdurende afwezigheid van de cursusleider wegens ziekte of om een andere belangrijke reden de afgelastdatum op een alternatieve datum ingehaald.

(4) In verband met het gebruik van cursusruimten en objecten dient u zich te houden aan de ter plaatse aanwezige huisregels. U dient zich te houden aan onze instructies of de instructies van de cursusinstructeur.


§ 6 Plaatsvervangende deelnemers

U kunt op elk moment voor aanvang van de cursus een vervangende deelnemer benoemen. Aan deze omboeking zijn geen kosten verbonden.

§ 7 retentierecht, Eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als het vorderingen betreft uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

(3) Bent u ondernemer, dan geldt ook het volgende:

a) Wij behouden ons het eigendomsrecht op de goederen voor totdat alle vorderingen uit de huidige zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken is verpanding of zekerheidsoverdracht niet toegestaan.

b) U kunt de goederen doorverkopen in de normale gang van zaken. In dit geval cedeert u aan ons alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag dat u uit de wederverkoop opbouwt, wij accepteren de cessie. U bent verder bevoegd om de vordering te innen. Als u echter niet naar behoren aan uw betalingsverplichtingen voldoet, behouden wij ons het recht voor om de vordering zelf te incasseren.

c) Als de gereserveerde goederen worden gecombineerd en gemengd, verwerven wij de gezamenlijke eigendom van het nieuwe artikel in de verhouding tussen de factuurwaarde van de gereserveerde goederen en de andere verwerkte artikelen op het moment van verwerking.

d) Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop wij recht hebben op uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze effecten de te verzekeren vordering met meer dan 10% overtreft. De selectie van de vrij te geven effecten is onze verantwoordelijkheid.


§ 8 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht het artikel direct bij aflevering te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade en eventuele klachten zo spoedig mogelijk aan ons en de vervoerder te melden. Doet u dit niet, dan heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

(3) Bent u ondernemer dan geldt in afwijking van bovenstaande garantieregeling het volgende:

een) Alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant worden geacht te zijn overeengekomen als de kwaliteit van het artikel, maar geen andere advertenties, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.

b) In geval van defecten garanderen wij, naar eigen keuze, reparatie of nalevering. Als het verhelpen van het defect mislukt, kunt u een prijsvermindering aanvragen of het contract opzeggen. Het herstellen van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een mislukte tweede poging, tenzij er iets anders voortvloeit uit met name het soort artikel of het gebrek of andere omstandigheden. In het geval van reparaties hoeven wij de verhoogde kosten die voortvloeien uit de verzending van de goederen naar een andere locatie dan de plaats van uitvoering niet te dragen, op voorwaarde dat de verzending niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

c) De garantieperiode is één jaar vanaf de leverdatum. De verkorting van de deadline is niet van toepassing:


- door schuld veroorzaakte schade die aan ons is toe te rekenen als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid en andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
- voor zover wij het gebrek op frauduleuze wijze hebben verhuld of een garantie hebben gegeven voor de kwaliteit van het artikel;
- voor zaken die overeenkomstig het normale gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt;
- in het geval van juridische regresvorderingen die u tegen ons heeft in verband met garantierechten.

§ 9 Rechtskeuze

(1) Duits recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover daarmee de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt opgeheven (gunstigheidsbeginsel).

(2) De bepalingen van het VN-kooprecht zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
II Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

Angela Filomena
Ooststrasse 43
48231 warendorf
Duitsland
Telefoon: 025814604094
E-mail: info@brow-henna-deutschland.deAlternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr


2. Informatie over de totstandkoming van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctie-opties worden uitgevoerd in overeenstemming met de "Sluiting van het contract" -bepalingen van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contracttaal, opslag van contracttekst

3.1. Contracttaal is Duits.

3.2. We slaan niet de volledige tekst van het contract op. Voordat u de bestelling plaatst via het online winkelwagentjessysteem de contractgegevens kunnen worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor koopovereenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden opnieuw per e-mail naar u verzonden.

3.3. Bij offerteaanvragen buiten het online-winkelwagentjessysteem ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindende offerte in tekstvorm, bijvoorbeeld per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. Essentiële kenmerken van het product of de dienst

De essentiële kenmerken van de goederen en / of diensten zijn te vinden in het respectieve aanbod.

5. Prijzen en betalingswijzen

5.1. De prijzen vermeld in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten vertegenwoordigen totale prijzen en zijn inclusief alle prijscomponenten inclusief alle belastingen.

5.2. De verzendkosten zijn niet bij de aankoopprijs inbegrepen. Ze kunnen worden opgeroepen via een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende aanbieding, worden afzonderlijk weergegeven tijdens het bestelproces en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is beloofd.

5.3. Als de levering wordt gedaan naar landen buiten de Europese Unie, kunnen we extra kosten maken waarvoor we niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of geldtransactiekosten (transfer- of wisselkoerskosten van de banken), die u moet dragen. Ook als de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie is geïnitieerd, moet u de kosten dragen voor het overmaken van geld.

5.4. De betalingsmethoden die voor u beschikbaar zijn worden weergegeven onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in het betreffende aanbod.

5.5. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingswijzen, zijn de betalingsaanvragen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

5.6. Tenzij anders overeengekomen dient bij het boeken van cursussen te worden betaald uiterlijk op de cursusdatum voor aanvang van de cursus, anders bestaat er geen recht op deelname.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstige knop op onze website of in het betreffende aanbod.

6.2. Voor zover u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde beschadiging van het verkochte artikel tijdens verzending alleen op u wordt overgedragen wanneer de goederen worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of niet verzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig opdracht heeft gegeven aan een transportbedrijf dat niet door de ondernemer is genoemd of een andere aangewezen persoon om de zending uit te voeren.

Als u een ondernemer bent, zijn levering en verzending op eigen risico.

7. Wettelijke garantierechten

De aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de "Garantie" -bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn opgesteld door de advocaten van de Händlerbund die gespecialiseerd zijn in IT-recht en worden permanent gecontroleerd op wettelijke conformiteit. De Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Zie voor meer informatie: https://www.haendlerbund.de/agb-service

laatste update: 19/11/2018